Výběrové řízení na volnou pozici v Centru Bavaria Bohemia (CeBB)

31. 3. 2016

Koho hledáme?
Spolupracovnici / spolupracovníka pro oblast organizace + komunikace + servisu

Kde?
V Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee

Spolek Bavaria Bohemia e.V. je zřizovatelem Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee (Horní Falc) a dvojjazyčného internetového portálu www.bbkult.net. CeBB byl otevřen v roce 2006 a funguje již 10 let jako nadregionálně uznávaná a po obou stranách hranice vysoce ceněná přeshraniční kulturní točna pro české a bavorské sousední regiony. Od začátku se CeBB angažuje v jedno- a víceletých přeshraničních projektech.

Kdy?
od 01.06.2016 (nebo dříve)

Oblast působnosti

- koordinace programu, organizace a vyúčtování projektu Kultur ohne Grenzen | Kultura bez  hranic, podporovaného Česko-německým fondem budoucnosti;
- koordinace programu, organizace a komunikace v dalších projektech CeBB;
- přeshraniční komunikace s kulturními tvůrci, zájemci o kulturu a kooperačními partnery;
- informace pro širokou veřejnost a média o programu a hlavních zaměřeních CeBB;
- péče o rozsáhlou databázi adres, kontaktní osoba pro dotazy, přání apod;
- servis pro návštěvníky v CeBB a při kulturních akcích

Co od vás očekáváme

- samostatně pracující, angažovanou, přátelskou, týmovou a komunikativní pracovní sílu s velkým   organizačním talentem
- dobré počítačové znalosti a formulační talent.
- znalosti českého jazyka jsou velkou výhodou, nejsou však primárním důvodem pro přijetí

____

Šanci dostanou také uchazečky/uchazeči, které/kteří právě úspěšně ukončily/i odborné, školní resp. univerzitní vzdělání

Informace
Jedná se o pozici na plný pracovní úvazek s 42 hod. / týden a je nejdříve určena v závislosti na projektu na dobu určitou do 31. 12. 2017. Spolek Bavaria Bohemia e.V. nepodléhá jako zaměstnavatel žádným povinnostem podle kolektivní smlouvy.

Zájemci, kteří se považují za vhodného kandidáta na danou pozici, zašlou své přesvědčivé podklady s možným termínem nástupu nejpozději do 31. 3. 2016 řediteli CeBB:

Hans Eibauer, Freyung 1, 92539 Schönsee

Mail: hans.eibauer@cebb.de

Žádosti o místo mohou být zaslány poštou, v každém případě je však nutné je poslat e-mailem jako pdf-dokument.Více informací najdete pod: www.bbkult.net

Stellenausschreibung Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

31. 3. 2016

Wer wird gesucht?
Mitarbeiter/-in für Organisation + Kommunikation + Service

Wo?
im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee

Der Verein Bavaria Bohemia e. V. ist Träger des CeBB in Schönsee und des zweisprachigen Internetportals www.bbkult.net. Das CeBB fungiert seit 10 Jahren als überregional anerkannte und beiderseits der Grenze geschätzte grenzüberschreitende Kulturdrehscheibe für die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Das Engagement liegt dabei vor allem in ein- und mehrjährigen grenzüberschreitenden Projekten.

Wann?
ab dem 01.06.2016 (oder früher)

Bereiche

- Programmkoordinierung, Organisation und Abrechnung des Projekts Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic
- Programmkoordinierung, Organisation und Kommunikation in weiteren Projekten
- Grenzüberschreitende Kommunikation mit Kulturakteuren, Kulturinteressierten und Kooperationspartnern
- Information der breiten Öffentlichkeit und der Medien über das Programm und die Schwerpunkte des CeBB
- Betreuung der Adressdatenbank
- Ansprechpartner/-in für Anfragen, Wünsche
- Besucherservice im CeBB und bei Veranstaltungen

Was wird von den Bewerbern/Bewerberinnen erwartet?

- eine selbstständig agierende, engagierte, freundliche, teamfähige und kommunikative Kraft
- großes Organisationstalent
- sichere EDV-Kenntnisse und gute Formulierungsgabe
- tschechische Sprachkenntnisse sind von großem Vorteil, jedoch kein primärer Einstellungsgrund

____

auch Bewerber/Bewerberinnen, die gerade eine berufliche, schulische bzw. universitäre Ausbildung gut abgeschlossen haben, bekommen eine Chance

Informationen
Die Position ist eine Vollzeitstelle mit 42 Std./Wo. und ist zunächst projektbedingt bis 31.12.2017 befristet. Bavaria Bohemia e.V. unterliegt als Arbeitgeber keinen tarifvertraglichen Verpflichtungen.

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen bitte bis spätestens 31.03.2016 an den Leiter des CeBB:

Hans Eibauer, Freyung 1, 92539 Schönsee

Mail: hans.eibauer@cebb.de

Bewerbungen können auf dem Postweg zugesandt werden, sind jedoch auf jeden Fall noch per Mail als pdf zu übermitteln.
Weitere Informationen unter: www.bbkult.net

Kultura Kultur News News Blog Blog Cestování Reisen Studium Studium Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement