Studienkolleg zu Berlin vypisuje 30 stipendií pro studijní rok 2013/14

11. 3. 2013

Studienkolleg zu Berlin hledá pro studijní rok 2013/14 opět 30 studentů, kteří chtějí studovat rok v Berlíně a paralelně se účastnit programu Studienkolleg.  Kromě toho získáš důležité poznatky o cílech a hodnotách Evropy pro tvoji budoucí činnost v oblasti vědy, politiky, kultury a ekonomiky.

Nabízíme:
- stipendium na jedenáct měsíců v Berlíně
- praktické zkušenosti v mezinárodní a interdisciplinární projektové práci k vlastním tématům
- přednáškové a diskuzní večery
- seminář a vzdělávací programy (mj. projektový management, rétorika, technika vyjednávání)
- pro zahraniční účastníky je nabízen i kurz němčiny

Předpoklady:
- studium na vysoké škole (všechna zaměření, ne doktorandi)
- zakončený druhý studijní rok
- věková hranice: 28 let
- vynikající studijní výsledky
- velký zájem o evropské otázky
- týmová spolupráce a ochota k intenzivní práci na projektu
- společenské angažmá
- ucházení se o studijní místo v Berlíně nebo Brandenburgu

Pro zahraniční uchazeče:
- státní občanství v členském státě EU, pro občany jiných evropských států jsou možné výjimky
- velmi dobré znalosti němčiny a jednoho dalšího evropského jazyka slovem i písmem
- přihlásit se je možné z vlastní iniciativy nebo podáním návrhu, v každém případě je nutné přiložit dva posudky od vysokoškolských učitelů

Pro německé uchazeče:
- dřívější podpora Studijní nadací německého národa
- velmi dobré znalosti dvou evropských cizích jazyků slovem a písmem
- přihlášení z vlastní iniciativy, posudky nejsou nutné

Další informace o programu, přihlašování najdeš na: www.studienkolleg-zu-berlin.de
Uzávěrka přihlášek: 1. dubna 2013

Studienkolleg zu Berlin schreibt 30 Stipendien für das Studienjahr 2013/14 aus

11. 3. 2013

Das Studienkolleg zu Berlin sucht für das Studienjahr 2013/14 wieder 30 Studierenden, die
ein Jahr in Berlin studieren und parallel am Kollegprogramm teilnehmen wollen.Zudem werden ihnen für ihre zukünftigen Aufgaben in Wissenschaft, Politik, Kultur und Wirtschaft  wichtige Kenntnisse über Ziele und Werte Europas vermittelt.

Geboten werden:
- ein Vollstipendium für elf Monate Berlin
- praktische Erfahrungen in internationaler und interdisziplinärer Projektarbeit zu selbsterarbeiteten Themen
- Vortrags- und Diskussionsabende
- Seminar und Trainingsprogramme (u. a. Projekmanagement, Rhetorik, Verhandlungstechnik)
- für die ausländischen Kollegiaten wird zusätzlich ein Deutschkurs angeboten

Bewerbungsvoraussetzungen:
- wissenschaftliches Hochschulstudium (alle Fachrichtungen, keine Doktoranden)
- Abschluss des zweiten Studienjahres
- Höchstalter: 28 Jahre
- exzellente Studienleistungen
- ausgeprägtes Interesse an europäischen Fragestellungen
- Teamfähigkeit und Bereitschaft zu intensiver Projektarbeit
- gesellschaftliches Engagement
- eigenständige Bewerbung um einen Studienplatz in Berlin oder Brandenburg

Für ausländische Bewerber:
- EU-Staatsbürgerschaft; für Bürger sonstiger europäischer Staaten sind Ausnahmen möglich
- sehr gute Deutschkenntnisse sowie einer weiteren europäischen Fremdsprachein Wort und Schrift
- Bewerbung durch Vorschlag oder eigeninitiativ möglich, in jedem Fall sind zwei Gutachten von Hochschullehrern beizufügen

Für deutsche Bewerber:
- vorherige Förderung durch die Studienstiftung des deutschen Volkes
- sehr gute Kenntnisse zweier europäischer Fremdsprachen in Wort und Schrift
- Selbstbewerbung; keine Gutachten nötig

Weitere Informationen über das Programm, die Bewerbungsmodalitäten auf www.studienkolleg-zu-berlin.de

Bewerbungsschluss: 1. April 2013
 

Cestování Reisen Studium Studium Čeština Tschechisch Semináře Seminare Kultura Kultur Stipendia Stipendien Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Němčina Deutsch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News